0575 – 563 915 info@absbrummen.nl

Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inhoudsopgave privacyverklaring ABS Brummen:

 1. Inleiding
 2. Categorieën persoonsgegevens
 3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking
  1. Contact(formulier)
  2. Factureren
  3. Offertes
  4. Uitvoering diensten
  5. Tevredenheidsonderzoek
  6. Gebruik van derden
  7. Administratie
  8. Wettelijke verplichtingen
 4. Periode van opslag
  1. Contact, factureren, offertes en uitvoering diensten
  2. Tevredenheidsonderzoek
  3. Administratie en wettelijke verplichtingen
 5. Ontvangers van persoonsgegevens
 6. Cookiebeleid
 7. Beveiliging
 8. Uw rechten
  1. Recht op inzage
  2. Recht op rectificatie
  3. Recht op overdracht van gegevens
  4. Recht op het wissen van gegevens
  5. Recht op het indienen van een klacht
  6. Recht op stop van gegevensgebruik
  7. Gebruik maken van uw rechten/bezwaar maken
 9. Plichten

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van ABS Brummen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie en/of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per email of tijdens het invullen van offertes. In deze privacyverklaring leggen wij duidelijk uit op welke manier en met welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking en de manier waarop u gebruik kunt maken van deze rechten.

ABS Brummen is uw vertrouwde partner in schoonmaakwerkzaamheden. Wij houden ons al sinds 1984 bezig met deze werkzaamheden. Van glasbewassing tot industriële reiniging. Wij verzorgen de meest uiteenlopende schoonmaakwerkzaamheden.

Er zijn een aantal situaties waarvoor ABS Brummen uw persoonsgegevens verwerkt. Denk hierbij aan het versturen van offertes of het houden van contact via e-mail. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Daarbij maken wij duidelijk welke rechten u heeft en hoe u hier gebruik van kunt maken.

ABS Brummen neemt uw privacy uiterst serieus en zal persoonsgegevens op een veilige manier verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving. Deze wetgeving is in Nederland van kracht sinds 25 mei 2018. 

2. Categorieën persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam, adres, woonplaats (ook wel NAW-gegevens), geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon volgens artikel 4 lid 1 AVG. De strikte AVG wetgeving schaart eveneens bepaalde bedrijfsgegevens onder persoonsgegevens. Denk aan een e-mailadres zoals: gerrit.gerritsen@bedrijf.nl.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens waarvoor u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verwerken hiervan of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het invullen van een contactformulier.

3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Wij kunnen alleen rechtmatig persoonsgegevens verwerken wanneer wij dit doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zonder persoonsgegevens kunnen wij u geen goede dienstverlening bieden. Met “verwerken” wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend bedoeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bijwerken, wijzigen, opvragen, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens volgens artikel 4 lid 2 AVG.

Doelen waarvoor ABS Brummen uw persoonsgegevens verwerkt:

1. Contact(formulier)

Indien u contact zoekt met ABS Brummen op eniger wijze zoals telefonisch of via de e-mail, dan wel via het contactformulier op de website van ABS Brummen, worden de door u opgegeven persoonsgegevens verwerkt door ABS Brummen.

Wanneer u contact opneemt met ABS Brummen wordt in ieder geval uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer verwerkt, afhankelijk van de wijze waarop u contact opneemt met ABS Brummen.

2. Factureren

Voor het versturen van facturen verzameld ABS Brummen de benodigde persoonsgegevens. Onder het ‘versturen van facturen’ wordt onder andere gelijkgetrokken;

 • Het versturen van betalingsverzoeken;
 • Het versturen van betalingsherinneringen;

Wanneer u een betaling aan ons overmaakt worden uw bankrekeninggegevens samen met uw NAW-gegevens verwerkt door ABS Brummen. 

3. Offertes

Voor het versturen van de door u opgevraagde offertes maakt ABS Brummen gebruik van persoonsgegevens. Voor het versturen van offertes worden onder andere uw NAW-gegevens (adres en woonplaats alleen bij fysieke versturing) en uw e-mailadres verwerkt. Uw telefoonnummer wordt alleen verwerkt indien u telefonisch contact opneemt met ABS Brummen of hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld door vermelding van uw telefoonnummer in de e-mail.  

4. Uitvoering diensten

Indien ABS Brummen enige vorm van diensten uitvoert bij u op locatie, worden bepaalde persoonsgegevens verzameld voor de uitvoer van deze diensten. De gegevens benodigd voor aflevering zijn NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. 

5. Tevredenheidsonderzoek

Om informatie te verzamelen over de tevredenheid van de klanten van ABS Brummen, kan ABS Brummen een periodiek tevredenheidsonderzoek afnemen. Het tevredenheidsonderzoek wordt per e-mail of telefonisch afgenomen. Onder geen geval bent u verplicht deel te nemen aan dit onderzoek.

Persoonsgegevens die verzameld worden voor het afnemen van het tevredenheidsonderzoek zijn in ieder geval uw naam, telefoonnummer en/of e-mail.

6. Gebruik van derden

Het is mogelijk dat voor het uitvoeren van onze diensten, ABS Brummen gebruik maakt van derde partijen. Bijvoorbeeld doordat er te weinig personeel beschikbaar is en er extra personeel van buiten ABS Brummen wordt ingeschakeld. Voor de uitvoer van deze taken worden bepaalde persoonsgegevens verstrekt aan deze derde partij. Hiervoor worden in ieder geval uw NAW-gegevens en de door u opgegeven contactgegevens gedeeld.

Tevens kan ABS Brummen bij het herhaaldelijke niet nakoming van betaling door klant, een incassobureau inschakelen om het nog te betalen bedrag te vorderen. Indien dit noodzakelijk blijkt worden persoonsgegevens van klant gedeeld met het incassobureau.

U wordt te allen tijde op de hoogte gesteld wanneer wij gebruik maken van deze derde partij. Indien u het niet eens bent met het delen van uw gegevens aan de derde partij, kunt u hiertegen bezwaar maken. Zie voor het maken van bezwaar hoofdstuk 8 onder 7 van deze privacyverklaring.

7. Administratie

Voor het voeren van een gedegen administratie maakt ABS Brummen gebruik van een externe boekhouder. Deze boekhouder krijgt alleen persoonsgegevens welke wettelijk verplicht zijn voor het voeren van een degelijke administratie. Voor meer informatie zie hoofdstuk 3 onder 8 van deze privacyverklaring.

8. Wettelijke verplichtingen

ABS Brummen dient uw persoonsgegevens te verzamelen om te voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen. Zo zijn wij door de Belastingdienst verplicht om onze administratie voor tenminste 7 jaar te bewaren. 

4. Periode van opslag

ABS Brummen vindt het belangrijk dat u precies weet voor hoelang uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Daarom worden de opslagtermijnen nader toegelicht.

1. Contact, factureren, offertes en uitvoering diensten

Persoonsgegevens opgegeven voor de onder hoofdstuk 3 van deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden tenminste bewaard voor de termijn welke nodig is om de doeleinden te vervullen. Wanneer de doeleinden zijn vervuld worden deze gegevens bewaard voor tenminste één jaar. Eventueel worden deze gegevens langer bewaard indien ABS Brummen hiertoe verplicht wordt door enig wettelijk voorschrift.

2. Tevredenheidsonderzoek

Voor het afnemen van het tevredenheidsonderzoek worden uw gegevens voor ten minste één jaar bewaard. Indien u geen gehoor geeft aan het tevredenheidsonderzoek wordt de opslag van uw persoonsgegevens met één jaar verlengd. Indien u wenst de persoonsgegevens te verwijderen kunt u dit melden bij ABS Brummen. Voor meer informatie over het verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u hoofdstuk 8 onder 4 van deze privacyverklaring raadplegen.

3. Administratie en wettelijke verplichtingen

Voor het voeren van onze administratie bewaren wij uw persoonsgegevens voor een minimale periode van 7 jaar, zoals verplicht door de Belastingdienst. Uw gegevens kunnen langer bewaard worden dan 7 jaar indien enig wettelijk voorschrift ABS Brummen hiertoe verplicht stelt. 

4. Overeenkomst van opdracht

Voor de overeenkomsten van opdracht en gerelateerde documenten hieraan die persoonsgegevens bevatten van opdrachtgevers en opdrachtnemers, is de bewaartermijn van deze gegevens minimaal vijf jaar en maximaal twintig jaar in verband met aansprakelijkheid. Ingaande de dag na de beëindiging van de overeenkomst.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen is het nodig dat ABS Brummen uw persoonsgegevens deelt met derde partijen. Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het voeren van onze administratie, uitvoeren van diensten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Hieronder vindt u een lijst met partijen die de persoonsgegevens van ons verstrekt krijgen. Voor de doeleinden achter deze verwerking kunt u hoofdstuk 3 onder 1 t/m 8 van deze privacyverklaring raadplegen. Partijen waar ABS Brummen uw persoonsgegevens aan verstrekt zijn:

 • Boekhouder;
 • Ingeleend personeel;
 • Belastingdienst;
 • Overige overheidsinstanties (indien wettelijke voorschriften hiernaar verplichten).

6. Cookiebeleid  

Op de website van ABS Brummen worden cookies gebruikt. ABS Brummen gebruikt cookies om haar dienstverlening te verbeteren en u een optimale website ervaring te bieden. Voor het gebruik van bepaalde cookies zal er middels een banner op het scherm toestemming worden gevraagd.

Wat zijn cookies?

Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. ABS Brummen maakt gebruik van analytische, functionele, performance en profilerings-/tracking cookies. Wij doen dit op geanonimiseerde wijze: Google Analytics geeft ons inzicht in het aantal bezoekers en de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor andere Google diensten. Om u inzicht te geven in de aard van de cookies, volgt hieronder een handig overzicht van de soorten cookies.

Analytische cookies

Cookie Doel van de cookie Opslagperiode
_gat Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten. 1 minuut
_gid Wordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende gebruikers. 24 uur
_ga Analytische cookie: meet websitebezoek en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers (geanonimiseerd). 26 maanden

Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om de website van ABS Brummen zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens.

Performance cookies

Performance cookies houden bij hoe de website van ABS Brummen gebruikt wordt en of de website goed functioneert onder dit gebruik. Deze cookies zijn geanonimiseerd en verzamelen daarmee geen persoonsgegeven.

Profilerings-/tracking cookies

Profilering-/tracking cookies worden gebruikt om bepaalde persoonlijke voorkeuren van bezoekers te monitoren. Op basis hiervan kan uw browser uw website ervaring aanpassen. Denk hierbij aan het plaatsen van advertenties op andere sites, van een aanbieder die u eerder bezocht heeft. Dit soort cookies worden niet langer dan één jaar bewaard.

7. Beveiliging

Indien nodig behoudt ABS Brummen zich het recht om fysieke kopieën te maken van persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld voor het opstellen van contracten zijn. Deze zullen beveiligd bewaard worden.

Uw digitale persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. De Apparaten waarop uw gegevens zijn opgeslagen zijn tevens vergrendeld met een wachtwoord. Hierbij gaat het enkel om de noodzakelijke apparaten.

Ook wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met ABS Brummen privé is.

Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

8. Uw rechten

1. Recht op inzage

Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij ABS Brummen zijn vastgesteld en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door ABS Brummen.

3. Recht op overdracht van gegevens

Wenst u over te stappen naar een andere partij? Dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij zorgt ABS Brummen ervoor dat uw gegevens netjes worden overgedragen aan de andere partij.

4. Recht op het wissen van gegevens

U heeft in bepaalde gevallen het recht om ABS Brummen te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht van vergetelheid. In de volgende situaties moet ABS Brummen uw persoonsgegevens vernietigen:

 • ABS Brummen heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar ABS Brummen de gegevens voor verzameld heeft.
 • U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan ABS Brummen om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
 • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U heeft een absoluut recht om bezwaar te maken tegen directe marketing. Zijn uw belangen groter dan die van ABS Brummen met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
 • Wanneer ABS Brummen uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw gegevens.
 • Wanneer ABS Brummen een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is ABS Brummen verplicht om uw gegevens te wissen. Hierbij kan het gaan om de wettelijke bewaarplicht van facturen.
 • Wanneer de gegevens verstrekt zijn aan ABS Brummen door een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt en ABS Brummen geen toestemming van een ouder/wettelijke vertegenwoordiger heeft voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

5. Recht op het indienen van een klacht

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat ABS Brummen niet op de juiste wijze met uw gegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

6. Recht op stop van gegevensgebruik

U heeft te allen tijde het recht om ABS Brummen het gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten.

7. Gebruik maken van uw rechten/bezwaar maken

Te allen tijde kunt u ABS Brummen informeren over dat u gebruik wilt maken van één van de bovenstaande rechten. Daarbij kunt u altijd bezwaar maken tegen (een gedeelte van) de verwerking van uw persoonsgegevens. Zowel het gebruik maken van uw rechten als het bezwaar maken geschieden via de volgende procedure.

Indien u bezwaar wilt maken of gebruik wilt maken van uw rechten kunt u een e-mail sturen naar info@absbrummen.nl. Onder toezending van de kopie van het ID-bewijs. Hierbij moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en het BSN-nummer onleesbaar worden gemaakt. Op deze manier weet ABS Brummen zeker dat u de rechtmatige betrokkenen bent die het bezwaar maakt, of gebruik wilt maken van uw rechten. Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek.

9. Plichten

ABS Brummen verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om een commercieel belang. Denk aan het aanbieden van diensten van ABS Brummen. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van diensten/werkzaamheden. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan ABS Brummen de diensten niet (naar behoren) aanbieden en uitvoeren.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

ABS Brummen behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer ABS Brummen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van ABS Brummen. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

ABS Brummen kan te allen tijde deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. Wanneer dit gebeurt zullen betrokken partijen hiervan op de hoogte worden gesteld, minimaal een maand voordat de wijziging wordt doorgevoerd. U heeft vanaf het moment van op de hoogte stelling de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de wijzigingen via de voorgeschreven procedure in hoofdstuk 8 onder 7 van deze privacyverklaring.

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Adres

Rhienderensestraat 2
6971 LS Brummen
Bezoek is alleen op afspraak.